195 nguyễn gia trí phường 25 bình thạnh
Trang chủ   Đạo tạo hệ ngắn hạn  Khai hải quan điện tử  Mẫu đơn đăng ký dự thi nghiệp vụ khai hải quan

Mẫu đơn đăng ký dự thi nghiệp vụ khai hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
CẤP CHỨNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
 
 
Họ và tên: ………………….……………………………………..Nam, nữ:………………..……….
Ngày sinh: ………………..……………………………………………………………………………
Số CMND:………………….……….….cấp ngày ……..……….……tại……………………..…….
- Đăng ký dự thi môn:

+ Pháp luật về Hải quan                              
+ Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
+ Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan
+ Hải quan điện tử                      
- Giấy chứng nhận điểm thi (đối với trường hợp thí sinh đăng ký dự thi lại) số:
 ……………..…………………………………….…………….. ngày …………….………………..
- Địa điểm dự thi tại:..................................................................................................................
- Môn thi đề nghị được miễn:……………..……........................................................................
- Môn thi đã đạt của các kỳ thi trước: ………………..……….....................................................
- Địa chỉ nhận Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Giấy chứng nhận điểm thi
(tại Cục Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi hoặc tại địa chỉ cụ thể):
………….………………………………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật.
Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
   Ngày…..tháng ……năm ……….                         Ngày ………..tháng ………năm ……….
                                                                                              
 
 
 
 
         Chữ ký của người dự thi                                     Chủ tịch Hội đồng thi
 
 
Ghi chú: Nếu người dự thi đạt yêu cầu dự thi thì Chủ tịch Hội đồng ký xác nhận,
đóng dấu vào phiếu đăng ký dự thi và ảnh của người dự thi.
Sau đó gửi phiếu đăng ký dự thi này cho người dự thi để xuất trình khi vào phòng thi./.


TẢI VỀ